Utilsigtet hændelse

 

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.

Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.


Alle i sundhedsvæsenet samt patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser.

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses ansvar, har pligt til at rapportere.

Som patient eller som pårørende, kan du indrapportere en utilsigtet hændelse, via følgende link:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/


Pjece om utilsigtet hændelse: 

https://stps.dk/da/udgivelser/2016/~/media/7669C28BF37E40D189CA3D57E38951CD.ashx

Aktindsigt og klagemuligheder 


Som patient her på klinikken har du altid mulighed for at få en kopi af din journal. 

Du kan få den udleveret ved personlig henvendelse. 

Går du til behandling andet sted, eller har din forsikring brug for dine journaloplysninger, kan de, med dit samtykke, anmode om det, og vi kan sende oplysningerne elektronisk til dem. 

Der er etableret et klage- og erstatningssystem du kan kontakte, i tilfælde af at noget skulle gå galt under en behandling ved en autoriseret kiropraktor, læge eller fysioterapeut.  

Ønsker du som patient at klage over din behandling, kan du henvende dig til styrelsen for patientsikkerhed (link) 

Ønsker du at søge om erstatning, kan du kontakte Patienterstatningen på www.pebl.dk 

Privatlivspolitik


Hjemmeside 


Privatlivspolitik | Grenaa Kiropraktik & Sundhed | Hjemmeside


1.1 Dataansvarlig

Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger ved hjælp af cookies i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.


1.2 Kontaktoplysninger

Hjemmeside ejer og administrator af data er:

Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS
CVR-nr: 41160241

Torvet 15-17, 2.sal, 8500 Grenaa 


Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til Tonje Fjell på info@kiropraktorgrenaa.dk


2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.


2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.


3. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger lagres umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.


4.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2).


4.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.


4.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


4.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.


4.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


4.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


4.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


4.2 Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.


6. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Privatlivspolitik


Rekruttering 


Behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering | Grenaa Kiropraktik & Sundhed


1.1 Dataansvarlig

Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS er dataansvarlig for behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering. 


1.2 Kontaktoplysninger

Hjemmeside ejer og administrator af data er:

Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS
CVR-nr: 41160241

Torvet 15-17, 2.sal, 8500 Grenaa 


Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS, er du velkommen til at rette henvendelse til Tonje Fjell på info@kiropraktorgrenaa.dk


2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale. 


2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt. 


I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbreds oplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os. 


3. Kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.


4. Tidsrum for opbevaring 

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.

Uanmodede ansøgning opbevares i højest seks måneder.


5.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2). 


5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.


5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


5.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.


5.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


5.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


5.2 Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os. 


6. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Privatlivspolitik


Konsultation & behandling


Behandling af personoplysninger i forbindelse med kiropraktisk konsultation | Kiropraktik & Sundhed. 


1.1 Dataansvarlig

Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS er dataansvarlig for behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med udbyd af sundhedsfaglige ydelser. 


1.2 Kontaktoplysninger

Hjemmeside ejer og administrator af data er:

Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS
CVR-nr: 41160241

Torvet 15-17, 2.sal, 8500 Grenaa 


Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit forløb hos Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS, er du velkommen til at rette henvendelse til Tonje Fjell på info@kiropraktorgrenaa.dk


2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne yde dig den sundhedsfaglige ydelse.  


2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger forud for patientforløb, er nødvendigt for at indgå aftale mellem dig og sundhedsyderen. Det vil typisk dreje sig om behandling af dine kontakt- og stamoplysninger. 


Når patientforløbet er påbegyndt, bliver behandlingen af dine personoplysninger lovpligtig for sundhedsyderen. Det drejer sig eksempelvis om journalføring og tilsvarende. 


Efter patientforløbet er afsluttet, er sundheds yderen forpligtet til at ved lov, at opbevare din journal i op til 10 år efter din sidste konsultation. 


3. Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder og andre sundhedsydere. 


4. Tidsrum for opbevaring 

Din journal opbevares i op til 10 år efter din sidste konsultation. 


5.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2). 


5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.


5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


5.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.


5.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


5.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


5.2 Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os. 


6. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk